НОИ не предоставя пряк потребителски достъп до електронната услуга. Приложеният файл „Описание на WEB-Service на НОИ за проверка на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст” е предназначен за разработчиците на софтуер, използван от лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ!

Описание на WEB-Service на НОИ за проверка на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Съобщение на НОИ: 04.04.2023 г.

НОИ уведомява разработчиците на софтуер, използван от лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, че е променен адресът за достъп до електронната услуга за упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Публикувано е актуализирано описание на услугата. Няма промени в използваните функции, техните параметри и получаваните резултати от услугата.

Услугата ще остане достъпна и на стария адрес до 31.05.2023 г. Считано от 01.06.2023 г. ще остане достъпен само новият адрес.

-------------------------

На основание споразумение между Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 2014 г., НОИ предоставя на лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, информация за лицата, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, посредством електронна услуга, достъпвана чрез използваните от лекарите програмни продукти и след подаване на заявление по образец към НЗОК. За осъществяване на достъпа до услугата е необходимо да се предприемат следните действия:

  • Първо: За достъп до електронната услуга за проверка на упражнено право на пенсия, е необходимо софтуерният продукт, който лекарите използват, да бъде адаптиран. За улеснение на софтуерните разработчици, на Интернет сайта на НОИ (noi.bg) в рубрика „Разработчици на софтуер“ - WEB-Service на НОИ за проверка на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - НОИ (noi.bg) е публикувано описание на електронната услуга.
  • Второ: Лекарите следва да подадат заявление до НЗОК, съгласно обявен на тяхната интернет страница (nhif.bg) образец. Подадените заявления се проверяват, обобщават и данните от тях постъпват седмично от НЗОК към НОИ.
  • Трето: По постъпилите от НЗОК данни, в НОИ се генерира уникален код за достъп до електронната услуга, който се изпраща подписан с електронен подпис на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ по електронна поща на заявения от тях адрес.