Въпрос: Какво означава модернизирана координация?

Модернизираната координацията се отнася до система от правила, които са в сила от 1 май 2010 г. - Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.

Въпрос: Какво се променя с модернизираната координация?

Модернизираната координация обхваща не само работещите и техните семейства, но и хората, които в момента не работят, все още не работят или вече не работят. Тя обхваща също нови обезщетения като обезщетения за бащинство, предпенсионни обезщетения, така че да се приспособи към промените в законодателството за социалната сигурност на национално ниво.

Друга важна роля на новите регламенти е установяването на инструменти и структурирани процедури за подобряване на услугите за потребителите. Нова мрежа за електронен обмен на информация за социалната сигурност ще стартира (системата EESSI, вижте по-долу), като до май 2014 г. тя ще достигне пълния си капацитет.

Въпрос: Към кои страни се прилагат правилата на координация?

- Европейски съюз (ЕС)

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швеция.

- Европейско икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

  • • Норвегия, Исландия, Лихтенщайн (страни от ЕИП)
  • • Швейцария

Новите регламенти № 883/2004 и № 987/2009 ще започнат да се прилагат в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, след като настоящите споразумения с ЕИП и Швейцария бъдат изменени. Дотогава в тези страни ще продължат да са в сила Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72.

Въпрос: Какво представлява EESSI?

Едно от главните нововъведения на новите регламенти е задължението страните да обменят информация за социалната сигурност само по електронен път (член 4 от Регламент (ЕО) 987/2009).

За целта бе създадена система, предоставяща обща безопасна рамка: системата EESSI (Електронен обмен на информация за социалната сигурност). Очаква се тази система да играе важна роля за улесняване на сътрудничеството между институциите и да доведе до по-стриктно прилагане на правата на гражданите, например по-бързо предоставяне на обезщетения.

Хартиените формуляри тип Е вече няма да бъдат необходими. В някои случаи те ще бъдат заменени от т. нар. „преносими документи“.

Въпрос: Какво означава преносим документ?

Преносимите документи заместват част от предишните формуляри тип Е. Те се издават от компетентните институции за социална сигурност там, където сте осигурени.

Всеки документ е за отделно лице (възможно е да включва членове на семейството) и съдържа неговите имена и други данни.

Въпрос: Как можем да разпознаем преносимия документ?

Всеки преносим документ за координиране на социалната сигурност има в горния си ляв ъгъл знамето на ЕС, в горния десен ъгъл - препратка към координирането на системите за социална сигурност, а в долната част е посочена издаващата го институция.

Въпрос: Какво означава място на пребиваване?

Това е страната, в която живеете обикновено, Вашата родна страна. С други думи, това е мястото, явяващо се център на интереси на Вашите дейности. Член 11 от Регламент (ЕО) 987/2009 предоставя списък с критерии, за да улесни институциите за социална сигурност да преценят коя страна трябва да бъде смятана за място на пребиваване.

Сред тях са:

  • продължителността на Вашия престой на територията на страните, за които става въпрос;
  • семейното Ви положение и връзки;
  • жилищното Ви положение и доколко постоянно е то;
  • мястото, където развивате професионалната или нестопанската си дейност;
  • характеристиките на Вашата професионална дейност;
  • къде пребивавате за целите на данъчното облагане;
  • ако сте студенти - какъв е източникът на Вашите доходи.

Във всеки случай решението за това коя страна да бъде считана за място на пребиваване във Вашия случай ще бъде взето от институциите за социална сигурност, а не от Вас.

Въпрос: Какво означава временен престой?

Временен престой е период, по време на който Вие пребивавате на място, различно от мястото, където живеете по принцип, като не премествате центъра на интереси на Вашите дейности там. Центърът на интереси на Вашите дейности се оценява от институциите за социална сигурност, за да се прецени мястото Ви на пребиваване (вижте определението за пребиваване по-горе). За целите на координацията на социалната сигурност временният престой не се ограничава до определен период от време, а се обвързва с идеята за пребиваване.