Въпрос: Какъв е редът за изплащане на отпуснатите руски пенсии на лица, пребиваващи на територията на България?

Чрез посредничеството на Националния осигурителен институт се изплащат:

  1. руските пенсии, които са отпуснати или преизчислени по условията на Договора между Република България и Руската Федерация за социално осигуряване, в сила от 20.03.2010г.;
  2. руските пенсии на лица, които са се преселили на територията на Република България, след влизане в сила на Договора. В тези случаи изплащането пенсията се осъществява въз основа на Формуляр-заявление за превод на отпуснатата пенсия (БГ/РФ 10).

Изплащането на пенсиите се извършва чрез посредничеството на Пенсионния фонд на Руската Федерация и Националния осигурителен институт, с изплащателна ведомост, в края на всяко тримесечие, за изминалия тримесечен период.

Необходими документи:

  1. банков документ, в който са посочени данни за международен номер на банковата сметка - IBAN, име и BIC на банката, както и името на пенсионера като единствен титуляр на сметката. Изплащането се извършва само по сметки, разкрити във валута – български лева;
  2. за лицата, които са се преселили на територията на Република България, след влизане в сила на Договора между Република България и Руската Федерация за социално осигуряване, в сила от 20.03.2010г. и формуляр-заявление за превод на отпуснатата пенсия (БГ/РФ 10), който се предоставя за попълване от лицата във всяко едно поделение на Националния осигурителен институт и се заверява от него.
  3. За изплащането на руските пенсии на лицата, придобили българско гражданство или статут на постоянно пребиваващи в Република България не се изисква заверяването на декларации за продължаване получаването на пенсия /декларации за живот/. Такива декларации е необходимо да заверяват лицата с установено продължително пребиваване на територията на Република България – един път годишно през м. януари всяка календарна година и при изискване на информация от Пенсионния фонд на Руската Федерация.

Документите се предоставят на териториалното поделение на НОИ по адресната регистрация на лицето в България, което има задължение да ги препрати до Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”, с оглед предприемане на действия по изплащането на пенсията.

Въпрос: Какъв е редът за изплащане на отпуснатите украински и молдовски пенсии на лица, пребиваващи на територията на България?

Украинските и молдовските пенсии на лицата, които живеят на територията на България се изплащат чрез посредничеството на Националния осигурителен институт.

Изплащането на пенсиите се извършва с изплащателен списък, в края на всяко тримесечие, за изминалия тримесечен период.

Лицата следва да представят в Националния осигурителен институт, Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” банков документ, в който са посочени данни за международен номер на банковата сметка - IBAN, име и BIC на банката, както и името на пенсионера като единствен титуляр на сметката. Изплащането се извършва само по сметки, разкрити във валута – български лева.

За изплащането на украинските пенсии в България - всяка година, през месец ноември от Пенсионния фонд на Украйна се изпращат декларации за живот до Националния осигурителен институт, за полагане на необходимата заверка.

За изплащането на молдовските пенсии в България, един път в годината, също през месец ноември, лицата изпращат на Националната каса за социално осигуряване на Република Молдова - декларации за живот, заверени от Националния осигурителен институт или от друг официален орган.

Въпрос: Какъв е редът за изплащане на отпуснатите германски пенсии на лица, пребиваващи на територията на България?

Начини за изплащане на пенсиите:

Съобразно избора на лицето, заявен пред съответния германски осигурителен институт, отпуснатите германски пенсии се превеждат в България:

  • чрез посредничеството на Националния осигурителен институт;
  • директно по банкова сметка на лицето.

Периодът на изплащането на пенсиите се определя от компетентния германски орган, съгласно действащото законодателство.

Необходими документи за изплащането на германски пенсии чрез посредничеството на НОИ

За изплащането на тези пенсии е необходимо единствено представянето на банков документ, в който са посочени данни за международен номер на банковата сметка - IBAN, име и BIC на банката, както и името на пенсионера като единствен титуляр на сметката. Изплащането се осъществява както в сметки разкрити във валута – български лева, така и във валута – евро.

За изплащането на германските пенсии в България чрез посредничеството на Националния осигурителен институт от лицата не се изисква да заверяват декларации за продължаване получаването на пенсия.