Въпрос: Кой е компетентният орган за изплащането на пенсиите?

Пенсиите на лицата, пребиваващи в държави-членки на Европейския съюз и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване се изплащат от Националния осигурителен институт, Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”.

Въпрос: Какви са начините на изплащане на пенсиите?

В зависимост от прилагания международен договор изплащането се осъществява:

 • директно по банкова сметка на лицето;
 • чрез посредничеството на Националния осигурителен институт и осигурителния институт на съответната държава.
Въпрос: С кои държави се прилага директно изплащане на пенсиите?

Към настоящия момент по лични банкови сметки на пенсионерите, се изплащат пенсиите на лицата, пребиваващи във:

 • всички държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Германия;
 • Норвегия, Исландия и Лихтенщайн;
 • Швейцария;
 • Израел;
 • Република Северна Македония;
 • Сърбия;
 • Босна и Херцеговина;
 • Черна гора;
 • Корея.
Въпрос: Кои пенсии се изплащат чрез посредничеството на осигурителните институти?

Чрез посредничеството на осигурителните институти на България и съответната държава се изплащат пенсиите на лицата, пребиваващи в:

 • Русия;
 • Украйна;
 • Молдова;
 • Германия.
Въпрос: Как се изплащат българските пенсии на лица, пребиваващи в Русия?

Изплащане на български пенсии на територията на Руската Федерация се осъществява за лицата:

 1. пенсиите, на които са отпуснати или преизчислени по условията на Договора между Република България и Руската Федерация за социално осигуряване, в сила от 20.03.2010г;
 2. които са се преселили на територията на Руската Федерация, след влизане в сила на Договора. В тези случаи изплащането на пенсията се осъществява въз основа на Формуляр-заявление за превод на отпуснатата пенсия (РФ/БГ 10), който се заверява от Пенсионния фонд на Руската Федерация или негово териториално подразделение, след което се изпраща до Националния осигурителен институт Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” за предприемане на действия по изплащането на пенсиите.

Изплащането на пенсиите се извършва чрез посредничеството на Националния осигурителен институт и Пенсионния фонд на Руската Федерация, с изплащателна ведомост, в края на всяко тримесечие, за изминалия тримесечен период.

За изплащането на българските пенсии на територията на Руската Федерация не се изисква от лицата да представят декларации за продължаване получаването на пенсия от Република България.

Въпрос: Как се изплащат българските пенсии на лица, пребиваващи в Украйна и Молдова?

Пенсиите на лицата, които живеят на територията на Украйна и Молдова се изплащат на територията на другата държава чрез посредничеството на Националния осигурителен институт и съответния чужд осигурителен институт.

Изплащането на пенсиите се извършва с изплащателен списък, в края на всяко тримесечие, за изминалия тримесечен период.

За изплащането на българските пенсии на територията на другата държава, всяка година през м. ноември, лицата следва да заверяват декларации за продължаване получаването на пенсия от Република България и да ги изпращат до Националния осигурителен институт, Дирекция „Европейски регламенти и международни договори”.